Giải thể và phá sản doanh nghiệp có gì khác nhau?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Giải thể và phá sản doanh nghiệp có gì khác nhau?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn về sự khác nhau giữa giải thể doanh nghiệp và phá sản doanh nghiệp, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Phá sản và giải thể về hiện tượng đều dẫn đến việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp và phân chia tài sản còn lại cho các chủ nợ, giải quyết quyền lợi cho người làm công. Tuy nhiên về bản chất pháp lý đây là 2 thủ tục khác nhau.

  1. Điểm khác nhau giữa giải thể và phá sản doanh nghiệp

Thứ nhất, về điều kiện giải thể rộng hơn điều kiện phá sản doanh nghiệp

– Do chủ sở hữu doanh nghiệp không muốn tiếp tục kinh doanh

– Kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn

– Doanh nghiệp không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu trong thời hạn 6 tháng liên tục

– Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tùy theo từng loại hình doanh nghiệp mà các trường hợp giải thể không giống nhau.

Về phá sản điều kiện doanh nghiệp mất khả năng thanh toán (doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán).

Thứ hai, về thẩm quyền quyết định

Đối với giải thể: Chủ sở hữu, đồng chủ sở hữu tự quyết định theo ý chí của mình hoặc do cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quyết định.

Đối với phá sản: Tòa án có thẩm quyền giải quyết phá sản (Điều 8 Luật phá sản)

Thứ ba, về thủ tục tiến hành

Giải thể là thủ tục hành chính: là giải pháp mang tính chất tổ chức do chủ doanh nghiệp tự quyết định hoặc do cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quyết định

Phá sản là thủ tục tư pháp do cơ quan nhà nước duy nhất là Tòa án có thẩm quyền tiến hành theo những quy định chặt chẽ của pháp luật về phá sản.

Thứ tư, về hậu quả pháp lý

Đối với giải thể: Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, bị xóa tên trong hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Đối với phá sản: Doanh nghiệp bị phá sản có thể được mua lại (đổi chủ sở hữu) và tiếp tục hoạt động.

Thứ 5, về xử lý quan hệ tài sản

Đối với giải thể: Doanh nghiệp trực tiếp thanh toán, giải quyết các mối quan hệ với chủ nợ

Đối với phá sản việc thanh lý tài sản thông qua Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản do thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản chỉ định.

Thứ 6, về nghĩa vụ tài sản và thứ tự phân chia tài sản

Đối với giải thể: – Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

– Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

+ Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

+ Nợ thuế;

+ Các khoản nợ khác.

Đối với phá sản:

Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau:

a) Chi phí phá sản;

b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;

c) Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; Khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

2. Căn cứ pháp lý

– Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

Luật Phá sản 2014 điều chỉnh trình tự, thủ tục nộp đơn, thụ lý và mở thủ tục phá sản; Xác định nghĩa vụ về tài sản và biện pháp bảo toàn tài sản trong quá trình giải quyết phá sản; Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; Tuyên bố phá sản và thi hành quyết định tuyên bố phá sản.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan