Dịch vụ duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích

Nội dung bài viết

Bản sáng chế đại diện cho một giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình, được tạo ra để giải quyết một vấn đề cụ thể bằng cách áp dụng các quy luật tự nhiên. Để giữ cho quyền độc quyền của sáng chế, chủ sở hữu phải thanh toán một khoản phí duy trì để duy trì hiệu lực của bằng sáng chế. Dưới đây là các quy định liên quan đến việc duy trì hiệu lực của bằng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích.

Căn cứ pháp lý

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH 2019 Luật Sở hữu trí tuệ là kết quả của việc xác nhận văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BKHCN, ngày 29/12/2017, liên quan đến việc điều chỉnh văn bản hợp nhất Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN thông qua bốn lần sửa đổi, bổ sung.

Đây là quá trình điều chỉnh Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP, ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ liên quan đến sở hữu công nghiệp.

Duy trì giải pháp hữu ích
Duy trì giải pháp hữu ích

Quy định về duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế / giải pháp hữu ích

Hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích

Hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích dựa trên Điều 93 của Luật Sở hữu trí tuệ 2019:

 • Bằng độc quyền sáng chế sẽ có hiệu lực từ ngày cấp và duy trì đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn.
 • Bằng độc quyền giải pháp hữu ích sẽ có hiệu lực từ ngày cấp và duy trì đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn.

Thời hạn duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích

Dựa trên điều 20.363.a của Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BKHCN:

Quy định cho biết rằng thủ tục duy trì hiệu lực có thể thực hiện sau thời gian quy định, tuy nhiên, không được vượt quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực trước. Trong trường hợp này, chủ sở hữu bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% lệ phí duy trì hiệu lực cho mỗi tháng trễ sau thời hạn quy định.

Quy định về duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hưu ích

Căn cứ Điều 20.363 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BKHCN

 • Để duy trì được hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp Tờ khai theo mẫu 02-GH/DTVB;
 • Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp yêu cầu nộp thông qua đại diện)
 • Phí thẩm định yêu cầu duy trì hiệu lực, lệ phí duy trì hiệu lực và phí sử dụng văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ và phí công bố thông báo về việc duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ trong vòng 06 tháng tính đến ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực.

Quy trình duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hưu ích

Dựa trên Điều 20.363.b của Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BKHCN:

 • Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành xem xét yêu cầu duy trì hiệu lực trong khoảng thời gian 01 tháng từ ngày nhận được yêu cầu, cùng với việc thu đủ các khoản phí và lệ phí theo quy định. Trong trường hợp yêu cầu được xem xét là hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ghi chú vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế, thông báo về việc duy trì hiệu lực của văn bằng bảo hộ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.
 • Nếu yêu cầu duy trì hiệu lực có thiếu sót hoặc không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thông báo và đặt ra thời hạn là 02 tháng từ ngày thông báo để người yêu cầu sửa chữa những thiếu sót. Trong trường hợp không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không đủ cơ sở, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đưa ra quyết định từ chối duy trì hiệu lực của văn bằng bảo hộ.

Thời gian duy trì hiệu lực của văn bằng sáng chế/ giải pháp hữu ích

Sau khi sáng chế/giải pháp hữu ích được cấp bằng độc quyền, để duy trì hiệu lực của văn bằng, chủ văn bằng phải nộp phí duy trì hiệu lực hàng năm cho sáng chế/giải pháp hữu ích.

Thời gian và thủ tục như sau:

 Sáng chếGiải pháp hữu ích
Hiệu lực của văn bằngBằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn.-Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn.
Duy trì hiệu lực văn bằng

 

 

Để duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực trong thời hạn sáu tháng trước ngày sáng chế hết hiệu lực

Ví dụ: Sáng chế hết hạn vào ngày 01/09/2012 thì trong khoảng thời gian từ 01/03/2012- 01/09/2012

Yêu cầu duy trì có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nhưng không được quá 6 tháng kể từ ngày Bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích hết hiệu lực và phải nộp lệ phí duy trì cộng với 10% lệ phí duy trì cho mỗi tháng nộp muộn.
Yêu cầu hồ sơ

 

 

Thông tin về sáng chế, giải pháp hữu ích cần duy trì: Số bằng, ngày cấp, năm hiệu lực, số yêu cầu bảo hộ độc lập

Thư lệnh từ khách hàng

 

Dịch vụ SBLAW về duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích

SBLAW cung cấp dịch vụ duy trì hiệu lực văn bằng sáng chế và giải pháp hữu ích như sau:

 • Cung cấp tư vấn pháp luật liên quan đến thủ tục và điều kiện duy trì bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;
 • Chuẩn bị và soạn thảo hồ sơ liên quan đến quá trình duy trì bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;
 • Đại diện cho khách hàng để thực hiện các thủ tục pháp lý tại Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Hoạch định và nộp hồ sơ, đồng thời theo dõi tiến trình của quá trình duy trì bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;
 • Phụ trách đại diện cho khách hàng trong quá trình xác lập và phản đáp công văn trong quá trình trao đổi thông tin với Cục Sở hữu trí tuệ, đặc biệt là về việc duy trì bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích.

Tham khảo thêm >> Thủ tục đăng ký sáng chế

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan