Theo Điều 3, Nghị định 126/2007 NĐ- CP ngày 01/08/2007, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì vốn pháp định là 5 tỷ đồng để kinh doanh dịch vụ nêu trên.

Tài liệu chứng minh:
Văn bản xác nhận vốn pháp định 5 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại theo quy định.

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn