Dự thảo Thông tư quy định về phát hành chứng chỉ tiền gửi trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Nội dung bài viết

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Dự thảo Thông tư quy định về phát hành chứng chỉ tiền gửi trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Dự thảo Thông tư bao gồm 21 Điều, về cơ bản kế thừa các nội dung của Thông tư số 01/2021/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ngày 31/3/2021 và có những nội dung sửa đổi chính như sau:
- Về phạm vi điều chỉnh, Dự thảo Thông tư điều chỉnh đối với hoạt động phát hành chứng chỉ tiền gửi trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Dự thảo Thông tư không điều chỉnh đối với hoạt động phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu. Theo đó, hoạt động phát hành trái phiếu của tổ chức tín dụng được thống nhất thực hiện như hoạt động phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp khác trên thị trường chứng khoán.
- Dự thảo Thông tư bổ sung quy định về phát hành chứng chỉ tiền gửi bằng phương tiện điện tử để phù hợp với Luật Giao dịch điện tử và Luật Các TCTD 2024 về giao dịch điện tử trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- Dự thảo Thông tư bổ sung quy định về biện pháp tra cứu thông tin và biện pháp thông báo khi có thay đổi thông tin của chứng chỉ tiền gửi; thông báo công khai, quy định nội bộ.... để bảo đảm việc phát hành và thanh toán chứng chỉ tiền gửi an toàn tài sản cho người mua chứng chỉ tiền gửi và an toàn hoạt động cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Xem chi tiết tại >> Dự thảo Thông tư quy định về phát hành chứng chỉ tiền gửi trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan