Dự thảo Nghị định quy định về giá đất

Nội dung bài viết

Chính phủ đang Dự thảo Nghị định quy định về giá đất, nhằm thực thi và hướng dẫn các quy định về giá đất theo Luật Đất đai 2024.
Dự thảo Nghị định đã quy định trình tự, nội dung xác định giá đất theo phương pháp so sánh, thu nhập, thặng dư, hệ số điều chỉnh giá đất
- Về phương pháp định giá đất, Dự thảo quy định việc lựa chọn phương pháp định giá đất; thông tin để áp dụng phương pháp định giá đất, trách nhiệm của tổ chức tư vấn định giá đất khi thu thập thông tin, trách nhiệm của các đơn vị trong việc cung cấp thông tin; quy định trình tự, nội dung xác định giá đất theo phương pháp so sánh, thu nhập, thặng dư, hệ số điều chỉnh giá đất; quy định cụ thể các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trong phương pháp so sánh.
- Về lựa chọn phương pháp xác định giá đất, Dự thảo đưa ra căn cứ vào mục đích sử dụng đất được đưa ra định giá, đặc điểm của thửa đất, khu đất cần định giá, các thông tin đã thu thập được, điều kiện áp dụng các phương pháp định giá đất quy định tại khoản 6, Điều 158 Luật Đất đai (trường hợp và điều kiện áp dụng phương pháp định giá đất), tổ chức tư vấn định giá đất được thuê để xác tư vấn định giá đất có trách nhiệm phân tích, lựa chọn phương pháp định giá đất phù hợp và đề xuất trong Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất làm cơ sở để cơ quan tài nguyên và môi trường trình Hội đồng thẩm định giá đất cùng cấp quyết định.
- Về trình tự, nội dung xác định giá đất theo phương pháp thặng dư, Dự thảo yêu cầu khảo sát, thu thập các thông tin về thửa đất, khu đất cần định giá; các thông tin về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng, được phép chuyển mục đích sử dụng đất và các quy định về xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để xác định hiệu quả sử dụng đất cao nhất.

Xem chi tiết tại >> Dự thảo Nghị định Quy định về giá đất.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan