Dự thảo Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sửa đổi

Nội dung bài viết

Nội dung dự thảo sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sửa đổi tập trung vào sáu nhóm vấn đề lớn:

(1) Thúc đẩy hội nhập quốc tế, triển khai đầy đủ cam kết quốc tế về minh bạch hóa;

(2) Xã hội hóa hoạt động xây dưng, áp dụng tiêu chuẩn;

(3) Tăng cường tính hiệu quả của hoạt động đánh giá sự phù hợp;

(4) Hoàn thiện quy định về nguyên tắc, đối tượng, căn cứ, trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, công bố, ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn địa phương , nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng, quản lý tiêu chuẩn cơ sở;

(5) Tạo thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đồng thời đảm bảo hiệu quả của hoạt động quản lý, khai thác tiêu chuẩn;

(6) Nâng cao hiệu quả tổ chức, hoạt động của ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia, tăng cường sự phối hợp giữa các bộ ngành và địa phương và cơ chế, chính sách thu hút, đào tạo nhân lực hoạt động trong hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Các nội dung này đang tiếp tục được hoàn thiện với những ý kiến đóng góp từ các sở, ban, ngành, hiệp hội và doanh nghiệp trong hội thảo.

Đọc thêm>>Tư vấn luật lao động

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan