Doanh nghiệp xã hội có thể chuyển đổi thành doanh nghiệp thông thường không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Hiện tại, tôi muốn kinh doanh theo hình thức doanh nghiệp xã hội nhưng thời gian sau tôi có thể chuyển đổi hình thức doanh nghiệp xã hội thành hình thức doanh nghiệp thông thường hay không?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 10 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ riêng biệt của doanh nghiệp xã hội như sau:

Điều 10. Tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội

………………………

2. Ngoài các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Luật này, doanh nghiệp xã hội có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Duy trì mục tiêu và điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này trong suốt quá trình hoạt động; trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động muốn chuyển thành doanh nghiệp xã hội hoặc doanh nghiệp xã hội muốn từ bỏ mục tiêu xã hội, môi trường, không sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư thì doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật;

Như vậy theo quy định pháp luật, doanh nghiệp xã hội có quyền chuyển đổi hình thức từ doanh nghiệp xã hội thành các loại hình doanh nghiệp thông thường , tức là muốn từ bỏ mục tiêu xã hội, môi trường, không sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư doanh nghiệp thì cần báo với cơ quan có thẩm quyền và tiến hành thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan