Doanh nghiệp xã hội có được viện trợ nước ngoài hay không?

Nội dung bài viết

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 3 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, có quy định về viện tài trợ và viên trợ đối với doanh nghiệp xã hội như sau:

Điều 3. Tiếp nhận viện trợ, tài trợ

1. Doanh nghiệp xã hội tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài để thực hiện mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường theo quy định của pháp luật về tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

2. Ngoài các khoản viện trợ quy định tại Khoản 1 Điều này, doanh nghiệp xã hội được tiếp nhận tài trợ bằng tài sản, tài chính hoặc hỗ trợ kỹ thuật từ các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài đã đăng ký hoạt động tại Việt Nam để thực hiện mục tiêu giải quyết vấn đề xã hội, môi trường.”

Như vậy, doanh nghiệp xã hội có quyền nhận được những viện trợ phi chính phủ nước ngoài và tài trợ bằng tài sản, tài chính của các tổ chức, cơ quan, tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài đã đăng ký hoạt động tại Việt Nam.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan