Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức công ty TNHH thành theo Luật Đầu tư nước ngoài trước đây có được xem hình thức công ty TNHH theo Luật Doanh nghiệp hiện nay hay không?

Nội dung bài viết

Theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài trước đây, doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thành lập theo hình thức công ty TNHH (Điều 6 luật Đầu tư nước ngoài).

Tại Điều 6 Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định về việc đăng ký lại,chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp có vốn đâu tư nước ngoài theo Luật Doanh Nghiệp. Luật Đầu tư, doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn thành lập theo Luật Đầu tư nước ngoài trước đây được đăng ký hoặc chuyển đổi theo các hình thức sau đây:

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP THEO GIẤU PHÉP ĐẦU TƯ

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP SAU KHI ĐĂNG KÝ LẠI HOẶC CHUYỂN ĐỔI

1. Theo thủ tục đăng ký lại
Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có một chủ sở hữuCông ty TNHH một thành viên
- Doanh nghiệp LD

- DN 100% vốn nước ngoài có từ hai chủ sở hữu

Công ty TNHH có hai thành viên trở lên
2. Theo thủ tục chuyển đổi
Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có một chủ sở hữuCông ty TNHH hai thành viên trở lên
- Doanh nghiêp LD

- DN 100% vốn nước ngoài có từ hai chủ sở hữu

Công ty TNHH một thành viên

Như vậy, về nguyên tắc, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập theo hình thức công ty TNHH theo Luật đầu tư nước ngoài trước đây được xem là công ty TNHH theo luật doanh nghiệp hiện nay.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan