Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có được kinh doanh đại lý bảo hiểm không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Chúng tôi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, muốn bổ sung ngành đại lý bảo hiểm, vậy có được không?

Luật sư SBLAW trả lời:

Về vấn đề doanh nghiệp hỏi, chúng tôi trả lời như sau:

Điều 3.3 Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2000 (được sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019) có quy định: “Hoạt động đại lý bảo hiểm là hoạt động giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm và các công việc khác nhằm thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm”.

Theo Mục 32 Phụ lục 4 Luật Đầu tư 2014, Đại lý bảo hiểm thuộc Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Theo Biểu Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam khi gia nhận WTO, Việt Nam đã cam kết đối với hiện diện thương mại trong lĩnh vực Trung gian bảo hiểm (như môi giới bảo hiểm và đại lý bảo hiểm) như sau: “Không hạn chế, ngoại trừ:

Doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh các dịch vụ bảo hiểm bắt buộc, bao gồm bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba, bảo hiểm xây dựng và lắp đặt, bảo hiểm các công trình dầu khí và các công trình dễ gây nguy hiểm đến an ninh cộng đồng và môi trường. Hạn chế này sẽ được bãi bỏ vào ngày 1/1/2008.

Sau 5 năm kể từ khi gia nhập, cho phép doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài thành lập chi nhánh bảo hiểm phi nhân thọ, căn cứ vào các quy định quản lý thận trọng”.

Theo Quyết định 27/2019/QĐ-TTg, hoạt động đại lý bảo hiểm được xếp vào mã ngành sau đây:

6622 - 66220: Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm

Nhóm này gồm: Hoạt động của các đại lý và môi giới (trung gian bảo hiểm) bảo hiểm trong việc bán, thương lượng hoặc tư vấn về chính sách bảo hiểm”.

Theo đó, có thể thấy rằng, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có thể hoạt động trong lĩnh vực đại lý bảo hiểm ô tô. Theo đó, TCSV có thể bổ sung mã ngành 6622 vào ngành nghề kinh doanh của công ty và bổ sung mục tiêu thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm vào mục tiêu của dự án, với điều kiện phải đáp ứng các điều kiện được nêu tại mục (b) dưới đây.

Theo quy định tại Điều 86 Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2000 (được sửa đổi, bổ sung năm 2010. 2019), một tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện sau:

(i) Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp;
(ii) Nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải đáp ứng điều kiện sau:

  • Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam;
  • Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
  • Có Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan