Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần nộp những loại báo cáo đầu tư nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, xin Quý công ty cho hỏi chúng tôi cần nộp những loại báo cáo đầu tư nào?

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần nộp những loại báo cáo đầu tư nào?

Về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thanh Hà giải đáp như sau:

Việc thực hiện chế độ báo cáo của nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án được thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 72 Luật đầu tư 2020, Điều 102 Nghị định 31/2021/ND-CP, theo đó, tổ chức kinh tế có trách nhiệm thực hiện báo cáo hoạt động đầu tư theo quý và theo năm.

  • Báo cáo quý được thực hiện trước ngày 10 của tháng đầu quý sau quý báo cáo, gồm các nội dung: vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thuần, xuất khẩu, nhập khẩu, lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách, tình hình sử dụng đất, mặt nước. Form mẫu báo cáo được thực hiện theo biểu mẫu Mẫu A.III.1 ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHDT.
  • Báo cáo năm được thực hiện trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo, gồm các chỉ tiêu của báo cáo quý và chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập của người lao động, các khoản chi và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xử lý và bảo vệ môi trường, nguồn gốc công nghệ sử dụng. Form mẫu báo cáo được thực hiện theo biểu mẫu Mẫu A.III.2 ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHDT.

Việc báo cáo hoạt động đầu tư như trên được thực hiện trực tuyến qua hệ thống cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài: https://fdi.gov.vn/. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại hệ thống đang bảo trì nên mình có thể thực hiện sau khi bộ KHDT hoàn tất việc bảo trì hệ thống.

Về báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư: báo cáo này sẽ được thực hiện theo yêu cầu cụ thể của cơ quan thống kê, cơ quan quản lý đầu tư, không phải là báo cáo định kỳ của nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án theo quy định của Điều 72 Luật đầu tư 2020.

Hi vọng những thông tin trên hữu ích với quý độc giả.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan