Điều lệ mẫu mới nhất cho công ty đại chúng

Nội dung bài viết

Điều lệ mẫu mới nhất cho công ty đại chúng-sblaw

Ngày 22/9/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Theo đó, Công ty đại chúng tham chiếu Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư này để xây dựng Điều lệ công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và quy định pháp luật hiện hành.

Điều lệ mẫu gồm Phần mở đầu và 21 mục, đáp ứng đầy đủ nội dung quy định tại Điều 25 Luật doanh nghiệp 2014 và thêm một số nội dung khác như:

- Mục tiêu hoạt động của công ty;

- Quyền điều tra sổ sách, hồ sơ công ty;

- Công nhân viên và công đoàn;

- Quy định về báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính và Trách nhiệm công bố thông tin.

Ngoài ra, Thông ty này cũng ban hành mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục số 02 Thông tư này để xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ công ty.

Thông tư số 95/2017/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2017.

Xem chi tiết và tải văn bản tại đây:Thông tư số 95.2017.TT-BTC-SBLAW

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan