Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm những nội dung gì?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Hiện tại mình muốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhưng không biết điều lệ công ty cần có những nội dung gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 25 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:

Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

Nội dung trong điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

- Ngành, nghề kinh doanh;

- Vốn điều lệ;

- Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của chủ sở hữu công ty. phần vốn góp và giá trị vốn góp của chủ sở hữu công ty;

- Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty;

- Cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

- Người đại diện theo pháp luật của công ty;

- Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

- Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý;

- Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

- Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

- Các nội dung khác do chủ sở hữu công ty quy định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp phải có họ, tên và chữ ký của chủ sở hữu công ty.

Điều lệ được sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của chủ sở hữu công ty.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan