Điều kiện và thủ tục chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Cho mình hỏi: Điều kiện và thủ tục tiến hành chuyển nhượng dự án đầu tư tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước như thế nào? Cụ thể: Dự án do Bộ chủ quản phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở làm việc cho thuê đất 20 năm để thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dichjv ụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 45 Luật đầu tư 2014 quy định điều kiện chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư như sau:

“1. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật này;

b) Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

c) Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

d) Điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có)”.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 49 Luật kinh doanh bất động sản 2014 cũng như quy định của pháp luật đất đai thì muốn chuyển nhượng thì chủ đầu tư phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho một phần hoặc toàn bộ diện tích đất của dự án. Do không rõ dự án đang đầu tư này đã được cấp giấy chứng nhận chưa nên nếu chưa được cấp thì buộc chủ đầu tư phải xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền, vì nếu không có thì sẽ không tiến hành được việc chuyển nhượng dự án. Nếu đã có giấy chứng nhận, thì không thuộc diện nợ tiền sử dụng đất và chủ đầu tư sẽ được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khi đã có giấy chứng nhận cấp cho toàn bộ mảnh đất thuộc dự án. Chỉ được chuyển nhượng một phần dự án khi chỉ có một phần đất được cấp giấy chứng nhận.

Sau khi có đủ điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư như trên thì chủ đầu tư của dự án thực hiện việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án cho chủ thể khác khi có nhu cầu nhận chuyển nhượng dự án. Dự án đầu tư nếu thuộc diện phải xin quyết định chủ trương đầu tư thì chỉ có 3 cơ quan có quyền ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư là Uỷ ban nhân dân cấp Tỉnh; Thủ tướng Chính Phủ; Quốc Hội. Việc bạn nói Bộ chủ quản phê duyệt thì chưa rõ cơ quan quyết định chủ trương đầu tư là cơ quan nào? Nên tùy thuộc vào từng trường hợp mà thủ tục chuyển nhượng dự án khác nhau:

Trường hợp 1: Nếu quyết định chủ trương đầu tư do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt thì thủ tục sẽ được thực hiện như sau: Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư, gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư;

– Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;

– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);

– Bản sao Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

– Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Thủ tục thực hiện: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến thẩm định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư, các cơ quan nhận hồ sơ sẽ có ý kiến về điều kiện chuyển nhượng thuộc phạm vi quản lý của mình. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo về việc đáp ứng điều kiện chuyển nhượng dự án trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư; Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Trường hợp 2: Đối với dự án do Thủ tướng Chính Phủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ như trên. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến thẩm định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư.

Thủ tục thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư, các cơ quan nhận hồ sơ có ý kiến về điều kiện chuyển nhượng thuộc phạm vi quản lý của mình. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan đăng ký đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Cơ quan đăng ký đầu tư; Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan