Điều kiện thực hiện đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Nội dung bài viết

Các nhà đầu tư thuộc tất cả các loại hình doanh nghiệp và nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam, ngoài trừ hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí và một số lĩnh vực đặc thù hoặc tại những địa bàn đầu tư đặc thù thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ, được đầu tư trực tiếp ra nước ngoài khi đáp ứng các điều kiện sau:

i) Có dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài;

ii) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam;

iii) Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước đối với các trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; và

iv) Được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Một số lĩnh vực khuyến khích, cấm, hạn chế đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, danh mục do Thủ tướng Chính phủ ban hành căn cứ tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan