Điều kiện nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ

Nội dung bài viết

Nếu nhà đầu tư nước ngoài mong muốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam, họ nên quan tâm tới quy định pháp luật sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 23/2007/ND-CP ngày 12 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “Nghị định số 23/2007/ND-CP”), Nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng các điều kiện sau đây sẽ được cấp phép hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam:

- Là nhà đầu tư thuộc các nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và trong Điều ước quốc tế đó Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;

- Hình thức đầu tư phù hợp với lộ trình đã cam kết trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phù hợp với pháp luật Việt Nam;

- Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam;

- Phạm vi hoạt động phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam;

- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Nghị định này chấp thuận.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan