Điều kiện để chào bán cổ phiếu và trái phiếu trong công ty cổ phần ra công chúng?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là cổ đông trong 1 công ty cổ phần. Hiện tại công ty tôi muốn chào bán cổ phiếu và trái phiếu ra công chúng. Xin hỏi để chào bán thì cần có điều kiện gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 1, 2 Điều 12 Luật chứng khoán 2006 sửa đổi bổ sung 2010 quy định:

1. Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm:

a) Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

b) Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán;

c) Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

d) Công ty đại chúng đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng phải cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua

2. Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm:

a) Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

b) Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán, không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm;

c) Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua;

d) Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.

Căn cứ vào quy định của pháp luật, điều kiện chào bán cổ phiếu và trái phiếu ra công chúng của công ty cổ phần phải đáp ứng được các điều kiện như là về mức góp vốn, hoạt động điều hành công ty phải có lãi, có các phương án phát hành và phương án sử dụng vốn được hồi đồng quản trị thông qua,…Các điều kiện để chào bán cổ phiếu và trái phiếu được pháp luật quy định chi tiết tại Khoản 1, 2 Điều 12 Luật chứng khoán 2006 sửa đổi bổ sung 2010.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan