Điều kiện chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Mình mới thành lập công ty cổ phần gồm 3 cổ đông được 02 năm. Hiện nay, một cổ đông muốn chuyển số cổ phần cho một thành viên khác ở ngoài công ty. Mình muốn hỏi: Việc chuyển nhượng này có đúng theo quy định của pháp luật không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điểm d Khoản 1 Điều 110 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

“d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này”.

Dẫn chiếu đến quy định tại Khoản 1,2 Điều 126 Luật doanh nghiệp 2014:

“Điều 126. Chuyển nhượng cổ phần

1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

2. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán”.

Và quy định tại khoản 3 Điều 119 Luật doanh nghiệp 2014:

“3. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó”.

Như vậy, trường hợp này, do công ty bạn mới thành lập được 02 năm nên cổ đông đó chỉ có quyền chuyển nhượng cổ phần cho người ngoài công ty, nếu cổ phần đó là cổ phần phổ thông và được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan