Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Nội dung bài viết

Ngày 31/07/2013, Bộ Nội Vụ - Bộ Tài Chính vừa ban hành thông tư liên tịch Số: 03/2013/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. Thông tư có nội dung chính như sau:

Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của cán bộ xã già yếu nghỉ việc:

Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: 1.452.000 đồng/tháng.

Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 1.400.000 đồng/tháng.

Đối với các chức danh còn lại: 1.285.000 đồng/tháng.

Công thức điều chỉnh mức trợ cấp :

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01 tháng 7 năm 2013

=

Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2013

x

1,096

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan