Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư giảm quy mô dự án

Nội dung bài viết

Khách hàng là một công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài hiện đang có dự án nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp (sau đây được gọi là “Dự Án”).

Hiện nay Dự Án đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy Chứng Nhận Đầu Tư theo đúng quy định của Luật đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, do yêu cầu của hoạt động kinh doanh, Khách Hàng có mong muốn điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư giảm quy mô của Dự Án đã đăng ký.

S&B Law sẽ cung cấp cho Khách hàng dịch vụ tư vấn cho việc điều chỉnh Giấy Chứng Nhận Đầu Tư để đăng ký giảm quy mô của Dự Án như sau:

- Tư vấn cho Khách hàng về tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến việc điều chỉnh Giấy Chứng Nhận Đầu Tư để đăng ký giảm quy mô của Dự Án theo quy định của Pháp luật Việt Nam;

- Hỗ trợ Khách hàng soạn thảo các tài liệu cần thiết theo quy định của Pháp luật để điều chỉnh Giấy Chứng Nhận Đầu Tư đăng ký giảm quy mô của Dự Án;

- Đại diện Khách hàng nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy Chứng Nhận Đầu Tư đến cơ quan có thẩm quyền;

- Thay mặt Khách hàng liên hệ và làm việc với cơ quan có thẩm quyền để hỗ trợ tốt nhất trong quá trình cơ quan có thẩm quyền xem xét và thẩm định hồ sơ, cũng như giải trình/bổ sung hồ sơ trong trường hợp cần thiết;

- Cập nhật thông tin về quá trình thụ lý hồ sơ cho Khách hàng;

- Thay mặt Khách hàng nhận Giấy Chứng Nhận Đầu Tư điều chỉnh từ cơ quan có thẩm quyền và bàn giao cho Khách hàng.

Thời gian thực hiện công việc.

- Trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng chấp thuận Bản Đề Xuất Dịch Vụ Tư Vấn, S&B Law sẽ gửi đến Khách hàng Danh mục thông tin và tài liệu cần thiết để thực hiện điều chỉnh Giấy Chứng Nhận Đầu Tư;

- Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng, S&B Law sẽ hoàn thiện và gửi bộ hồ sơ điều chỉnh Giấy Chứng Nhận Đầu Tư hoàn chỉnh để Khách hàng xem xét và ký;

- Trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận lại được bộ hồ sơ Khách hàng ký và đóng dấu đầy đủ, S&B Law sẽ tiến hành nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền;

- Trong vòng mười lăm đến hai mươi (15-20) ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy Chứng Nhận Đầu Tư hợp lệ đến cơ quan có thẩm quyền, S&B Law sẽ nhận Giấy Chứng Nhận Đầu Tư điều chỉnh và bàn giao cho Khách hàng.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan