Điều chỉnh giảm số cổ phần được quyền chào bán đối với công ty cổ phần

Nội dung bài viết

Trường hợp đăng ký điều chỉnh giảm số cổ phần được quyền chào bán thì doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh;

I. Hồ sơ gồm:

 • Thông báo về việc Điều chỉnh giảm số cổ phần được quyền chào bán;
 • Quyết định bằng văn bản về việc điều chỉnh giảm số cổ phần được quyền chào bán;
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh giảm số cổ phần được quyền chào bán.

II. Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại cơ quan có thẩm quyền.

III. Căn cứ pháp lý:

 • Luật Doanh nghiệp;
 • Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 14/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

IV. Phạm vi dịch vụ của SB Law

 • S&B Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ pháp lý nêu trên, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:
 • Tư vấn mọi khía cạnh pháp lý liên quan tới công việc nêu trên.
 • Soạn thảo bộ hồ sơ.
 • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi doanh nghiệp được giấy phép.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

  Bài viết liên quan