Điều chỉnh dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) nhưng không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nội dung bài viết

Căn cứ theo Luật Đầu tư 2020; nghị định 31/20021/NĐ-CP và thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam trong nước và xúc tiến đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư thì thủ Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) khi điều chỉnh dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu CN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế sẽ bao gồm những đặc điểm sau đây:

Thẩm quyền thực hiện:
Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Đối tượng thực hiện:

Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh thực hiện điều chỉnh dự án làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư và IRC.

Hồ sơ:

Hồ sơ thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) khi điều chỉnh dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu CN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế sẽ bao gồm

  • Văn bản đề nghị thực hiện dự án;
  • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
  • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
  • Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh nhà đầu tư, năng lực tài chính của nhà đầu tư, đề xuất dự án, giấy tờ về quyền sử dụng đất, giải trình về công nghệ, Hợp đồng BCC, tài liệu khác (nếu có).

Thời hạn giải quyết:

Thời hạn giải quyết vụ việc Xin Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) khi điều chỉnh dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu CN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế như sau:

  • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan có ý kiến về nội dung điều chỉnh thuộc phạm vi quản lý của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tưtrong thười hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến
  • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Kết quả thu được:

Việc thực hiện thủ tục hồ sơ thì nhà đầu tư sau khi thực hiện thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) khi điều chỉnh dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu CN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế sẽ nhận được:

  • Hồ sơ hợp lệ: Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh; Giấy chứng nhận dăng ký đầu tư điều chỉnh
  • Hồ sơ không hợp lệ: Thông báo hoàn thiện hồ sơ

Thủ tục thực hiện:

Bước 1: Nhà đầu tư gửi hồ sơ tới Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

Bước 2: Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh;

Bước 3: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan có ý kiến về nội dung điều chỉnh thuộc phạm vi quản lý của mình;

Bước 4: Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư;

Bước 5: Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Dịch vụ của SBLAW:

Tư vấn và hỗ trợ chủ đầu tư trong việc chuẩn bị hồ sơ để thực hiện vụ việc

Xây dựng và soạn thảo hồ sơ xin cấp phép

Đại diện chủ đầu tư đi nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng

Hỗ trợ giải trình ai cơ quan chức năng về hồ sơ

Tư vấn hướng dẫn doanh nghiêp chuẩn bị giấy tờ cần thiết

Đại diện doanh nghiệp lấy kết quả

Hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục cần thiết sau khi lấy được giấy phép

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan