Điểm mới về thuế với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Nội dung bài viết

Ngày 01/06/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2021/TT-BTC (“Thông tư 40”) về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (“Thuế GTGT"), thuế thu nhập cá nhân (“Thuế TNCN") và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

So với các quy định trước đây, Thông tư 40 có những điểm mới nổi bật sau:

1. Bổ sung nhiều khoản thu nhập chịu thuế GTGT, thuế TNCN:

Thông tư 40 bổ sung thêm một số khoản thu nhập phải chịu thuế GTGT, TNCN như:

  • Khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho hộ khoán (Thuế GTGT: 1% và Thuế TNCN: 0,5%);
  • Khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác (Thuế TNCN 0,5%);
  • Quảng cáo trên sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số (Thuế GTGT: 5% và Thuế TNCN: 2%).

2. Thêm phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Thông tư 40 đã chỉ rõ hộ, cá nhân kinh doanh có thể nộp thuế theo 2 phương pháp: kê khai đối với hộ, cá nhân kinh doanh quy mô lớn và kê khai thực hiện theo tháng. Nộp thuế theo từng lần phát sinh đối với cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định.

Ngoài ra các hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc trường hợp nộp thuế theo 2 phương pháp trên thì sẽ nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc được lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai thực hiện theo quý.

3. Bổ sung đối tượng có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay cá nhân

Thông tư 40 bổ sung đối tượng có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân như sau:

  • Tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân;
  • Tổ chức chi trả các khoản thưởng, khuyến mại, chiết khấu, bồi thường;
  • Tổ chức tại Việt Nam là đối tác của nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài (không có cơ sở thường trú tại Việt Nam);
  • Tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân theo lộ trình của cơ quan thuế.

4. Thêm đối tượng cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh

Thông tư 40 bổ sung thêm đối tượng thuộc diện phải nộp thuế theo từng lần phát sinh là cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số nếu không lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan