Dịch vụ tư vấn và soạn thảo Hợp đồng đại lý

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình là Bình, ở Hà Nội. Bên mình đang có dự định lập một bản hợp đồng đại lý nên cần tìm kiếm một công ty Luật chuyên nghiệp để tư vấn và soạn thảo. Vui lòng báo giá giúp mình nhé.

Luật sư tư vấn: Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đên dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến yêu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn và soạn thảo Hợp đồng đại lý của Quý Khách hàng,

Chúng tôi xin được đưa ra bản đề xuất dịch vụ pháp lý này để Quý Khách hàng xem xét và cân nhắc như sau:

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

1.1 Phạm vi công việc của SB Law bao gồm:

a. Tư vấn cho Khách hàng về việc lựa chọn loại Hợp đồng đại lý phù hợp với nhu cầu và hoạt động kinh doanh của Khách hàng;

b. Soạn thảo dự thảo Hợp đồng đại lý cho Khách hàng;

c. Sửa đổi và hoàn thiện dự thảo Hợp đồng dựa trên các ý kiến của Khách hàng (không quá 3 lần hoặc 5 giờ làm việc) để có bản dự thảo Hợp đồng hoàn chỉnh, giờ làm việc phát sinh thêm sẽ được tính theo Phí luật sư theo giờ.

1.2 Thời gian và các bước thực hiện

a. Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc sau khi Khách hàng đã cung cấp các thông tin cần thiết và thanh toán cho SB Law 50% Phí Dịch vụ theo Mục 2 dưới đây, SB Law sẽ tiến hành soạn thảo và gửi qua email cho Khách hàng dự thảo lần thứ nhất của Hợp đồng.

b. Khách Hàng sẽ xem xét và đưa ra các ý kiến sửa đổi, bổ sung trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được dự thảo lần thứ nhất của Hợp đồng.

c. SB Law sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung dự thảo Hợp đồng và gửi lại cho Khách hàng dự thảo lần thứ hai của Hợp đồng trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Khách hàng.

d. Khách hàng được quyền đưa ra các ý kiến sửa đổi, bổ sung đối với các dự thảo Hợp đồng tối đa là ba lần. Từ lần thứ tư trở đi, SB Law sẽ tính Phí Sửa đổi theo quy định tại Mục 2 dưới đây. Các ý kiến sửa đổi, bổ sung tiếp theo đối với dự thảo Hợp đồng sẽ được thực hiện tương tự theo quy trình tại điểm (b) và (c) nêu tại Mục 2 này.

e. Ngày bắt đầu thực hiện dịch vụ sẽ là ngày SB Law nhận được khoản thanh toán trước hoặc nhận được các tài liệu và thông tin cần thiết từ phía Khách hàng, tùy thuộc vào ngày nào đến muộn hơn.

f. Tất cả các công việc sẽ được thực hiện trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ 30 chiều, ngoại trừ ngày nghỉ lễ trừ khi có thỏa thuận khác giữa Khách hàng và SB

g. Bất kỳ sự trì hoãn hoặc chậm trễ nào trong tiến độ thực hiện công việc xuất phát từ những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của SB Law bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thay đổi quy định của pháp luật, phản hồi ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Khách hàng thay đổi yêu cầu tư vấn v.v. sẽ không được tính vào thời hạn thực hiện dịch vụ.

2. PHÍ DỊCH VỤ

Phí Dịch vụ của SB Law bao gồm:

- Phí soạn thảo Hợp đồng đại lý sẽ là:16 000.000 VNĐ (Mười sáu triệu đồng);

- Phí Sửa đổi từ lần thứ tư trở đi đối với dự thảo Hợp đồng là: 3.000.000 VNĐ/giờ làm việc (Ba triệu đồng).

Phí Dịch vụ nêu trên không bao gồm 10% thuế VAT; chi phí đi lại, ăn ở của luật sư (nếu có) và các chi phí khác có liên quan.

Phí dịch vụ nêu trên dựa trên những đánh giá, giả định, phạm vi dịch vụ và thời gian thực hiện dịch vụ theo quy định tại Bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật này. SB Law bảo lưu quyền tính lại phí dịch vụ và rà soát lại thời gian thực hiện dịch vụ trong trường hợp Khách hàng thay đổi phạm vi yêu cầu tư vấn.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan