Dịch vụ thẩm tra pháp lý trong hoạt động M&A

Nội dung bài viết

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi dự định mua một doanh nghiệp khác, chúng tôi cần SBLAW cung cấp dịch vụ thẩm tra pháp lý doanh nghiệp mà chúng tôi dự định mua?

Luật sư trả lời: Chúng tôi đề cập đến email của theo đó, SB Law được Công ty (Sau đây gọi tắt là “Khách hàng”) yêu cầu tiến hành thẩm tra pháp lý đối với Công ty được dự định mua (Sau đây gọi tắt là “công ty mục tiêu”). Do vậy, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng Bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng tiện xem xét:

1. phẠM VI DỊCH VỤ & điỀu kiỆn cung cẤp dỊch vỤ

1.1. Phạm vi dịch vụ của SB Law gồm các công việc sau đây:

(i) Tiến hành rà soát, thẩm định các khía cạnh pháp lý đối với các văn kiện pháp lý trọng yếu được ban hành hoặc được ký kết trong quá trình thành lập và hoạt động của công ty mục tiêu và soạn thảo một Báo cáo Thẩm định Pháp lý bằng tiếng Việt với các nội dung cụ thể về:

+ Nội quy lao động, Điều lệ và các Hợp đồng đang trong quá trình thực hiện, các cam kết, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và các giấy phép, giấy chứng nhận đã được cấp của công ty mục tiêu;

+ những vấn đề hiện đang tồn tại và các tuân thủ theo quy định pháp luật, đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;

+ các vụ kiện đang tham gia hoặc có nguy cơ phải tham gia, các tranh chấp tại trọng tài, các thủ tục hành chính liên quan đến công ty mục tiêu;

(ii) Soạn thảo và cung cấp cho Khách hàng một Ý kiến Pháp lý bằng tiếng Việt dựa trên quy định của pháp luật Việt Nam, để chỉ ra và vì lợi ích của Khách hàng, các vấn đề được nêu tại Mục (i) nêu trên, dưới hình thức cũng như các nội dung chính của từng vấn đề theo yêu cầu của Khách hàng;

(iii) Trả lời những thắc mắc của Khách hàng và/hoặc hỗ trợ Khách hàng trả lời những thắc mắc về các vấn đề pháp luật Việt Nam liên quan đến Khách hàng, và làm việc với các nhà tư vấn của công ty mục tiêu trong việc chuẩn bị trả lời các thắc mắc nêu trên;

1.2. Các Điều kiện cung cấp Dịch vụ

- Việc thẩm định của chúng tôi sẽ dựa chủ yếu vào các nguồn thông tin được công bố rộng rãi (nếu có thể) và các tài liệu được cung cấp bởi Khách hàng và/hoặc công ty mục tiêu, và các bên liên quan theo cách thức đầy đủ và đúng thời hạn;

- Việc thẩm định của chúng tôi có thể được tiến hành tại cơ sở của Khách hàng, số lần làm việc tại cơ sở của Khách hàng (nếu có) sẽ được giới hạn trong hai hoặc ba ngày;

- Phạm vi của việc thẩm định sẽ được giới hạn trong những vấn đề được nêu tại Mục (i) nêu trên;

- Các tài liệu của việc thẩm định sẽ được làm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh;

- Việc liên lạc giữa chúng tôi với Khách hàng được thực hiện bằng tiếng Việt, và chủ yếu thông qua email và điện thoại;

- Đối với việc tìm hiểu các thông tin liên quan đến phá sản và các vụ kiện tụng, do ở Việt Nam các thông tin này không được cung cấp một cách công cộng và cũng không thể tiếp cận thông qua dữ liệu trong tòa án, SB Law sẽ tiến hành việc thẩm định các vấn đề này thông qua các nguồn dữ liệu công cộng (như internet, các dữ liệu được đăng tải của các cơ quan chính phủ, nếu có), và những thông tin có thể bị giới hạn;

- Trong trường hợp phạm vi công việc bị kéo dài, các công việc cần thực hiện trong giao dịch này của Khách hàng vượt qúa phạm vi mà những gì SB Law dự kiến ban đầu, chúng tôi bảo lưu quyền được đàm phán với Khách hàng về việc điều chỉnh phí dịch vụ của mình;

2. PHÍ DỊCH VỤ

2.1. Phí dịch vụ của SB Law như trên là 60,000,000VNĐ (Sáumươi triệu Việt Nam Đồng). Phí nêu trên chưa bao gồm 10% VAT, các chi phí đi lại, ăn ở của luật sư ngoài phạm vi thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội để tham dự các cuộc họp và/hoặc thực hiện các điều tra theo yêu cầu đích danh của Khách hàng.

2.2. Phí dịch vụ sẽ được thanh toán như sau:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng, Quý Khách hàng sẽ thanh toán 30% phí dịch vụ. Khoản phí này sẽ không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp bản Báo cáo thẩm tra pháp lý lần đầu, Khách hàng sẽ thanh toán 40% phí dịch vụ.

- 30% chi phí còn lại và các chi phí phát sinh nhân danh Quý Khách hàng sẽ được thanh toán khi SB Law đệ trình bản Báo cáo thẩm tra pháp lý cuối cùng.

- Trong trường hợp thời gian thẩm tra pháp lý kéo dài hơn so với dự kiến, SB Law bảo lưu quyền đàm phán lại giá dịch vụ và yêu cầu Khách hàng tạm ứng bổ sung phí dịch vụ.

- Quý Khách hàng sẽ thông báo cho SB Law khi hoàn thành việc thanh toán theo yêu cầu trong Hóa đơn yêu cầu thanh toán. SB Law sẽ bắt đầu làm việc sau khi nhận được thanh toán cho các hóa đơn yêu cầu thanh toán. SB Law đồng thời bảo lưu quyền rút bỏ Đề xuất dịch vụ này nếu không nhận được thanh toán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát hóa đơn yêu cầu thanh toán. Thêm vào đó, trong trường hợp chậm thanh toán, SB Law bảo lưu quyền đình chỉ dịch vụ và áp dụng khoản lãi phạt chậm thanh toán tương ứng với 1,5%/1 tháng tính trên phần chậm trả cho đến khi thực tế thanh toán.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan