Dịch vụ soạn thảo, rà soát, đánh giá tính pháp lý của hợp đồng và tư vấn thường xuyên

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tập đoàn Group chúng tôi mỗi ngày đều kí kết rất nhiều hợp đồng với các đối tác cũng như với người lao động. Tuy nhiên rất nhiều hợp đồng trong số đó mắc phải các lỗi cơ bản về mặt hình thức cũng như về mặt pháp lý dẫn đến thiệt hại không nhỏ cho tập đoàn. Vậy chúng tôi muốn công ty SBLaw giúp chúng tôi về việc soạn thảo, rà soát, đánh giá tính pháp lý của Hợp đồng tránh các rủi ro xảy ra và cũng muốn công ty tư vấn thường xuyên về việc này cho Tập đoàn.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Về yêu cầu của Quý công ty chúng tôi xin được gửi Bản Đề xuất dịch vụ vào mail của công ty với các nội dung chính như sau:

Phạm vi dịch vụ đề xuất:

Trên cơ sở các nội dung thông tin nhận được từ Quý công ty, SB Law sẽ thực hiện công việc cụ thể như sau:

Thứ nhất, soạn thảo, rà soát, đánh giá nội dung, tính pháp lý của các loại hợp đồng giữa Quý Công ty với nhà cung cấp, với khách hàng và hợp đồng lao động/hợp tác giữa Quý Công ty và tổng giám đốc điều hành của Quý công ty nhằm hạn chế các rủi ro cũng như nhằm đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và khả năng thực hiện của các bên trên thực tế với tinh thần bảo vệ tối đa quyền và lợi ích chính đáng của Quý công ty.

Thứ hai : dịch vụ tư vấn thường xuyên với các công việc cụ thể như sau:

− Cập nhật cho Khách hàng các văn bản pháp luật và thông báo cho Khách hàng các nghĩa vụ pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản và các luật liên quan khác. SB LAW sẽ gửi Bản tin pháp luật tóm tắt nội dung mới nhất của văn bản pháp luật liên quan cho Khách hàng sau khi văn bản được ban hành;

− Tư vấn pháp lý về các văn kiện liên quan đến nghiệp vụ và quản lý;

− Tư vấn pháp luật về khả năng tham gia thị trường cũng như hình thức thương mại phù hợp với tập quán thương mại quốc tế.

− Tư vấn việc tuyển dụng, ký kết hợp đồng đối với người lao động theo đúng qui định của pháp luật.

− Căn cứ nhu cầu của bên yêu cầu tham gia quá trình đàm phán, soạn thảo văn kiện và chuẩn bị các cơ sở pháp lý có liên quan;

− Tiến hành giải thích (nếu cần thiết) các nội dung liên quan đến Bản tin pháp luật theo yêu cầu của Khách hàng;

− Chuẩn bị các Biên bản và/hoặc các Nghị quyết liên quan đến cuộc họp của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, các thông báo, các mẫu văn bản điều hành trong công ty;

− Dự thảo các văn bản nghị quyết của Ban giám đốc và các văn bản liên quan về việc thay đổi các Giám đốc, thư ký và địa chỉ công ty;

− Dịch thuật các văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng Anh;

Phương thức thực hiện dịch vụ

Mối quan hệ công việc giữa SB LAW và Khách hàng dựa vào cơ sở là SB LAW sẽ trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý cho Khách hàng và sự trao đổi giữa các bên sẽ được thực hiện thông qua một hoặc nhiều hình thức sau:

– Email;

– Điện thoại và/hoặc fax;

– Họp trực tiếp;

– Đại diện theo ủy quyền.

Thời gian thực hiện:

Thứ nhất, Thời hạn dự kiến để SB Law soạn thảo, xem xét và hiệu chỉnh theo từng nội dung Quý Công ty cần xây dựng là trong vòng 03 (ba) đến 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày Quý Công ty cung cấp đủ các nội dung theo yêu cầu của Chúng tôi, với điều kiện Quý Công ty và SB Law đã ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật và Quý Công ty đã thanh toán khoản phí dịch vụ tạm ứng.

Thứ hai, Về dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên:

SB LAW sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý với các gói thời gian làm việc tiêu chuẩn tương ứng là 6 giờ làm việc, 10 giờ làm việc và 18 giờ làm việc mỗi tháng (sau đây gọi là “Thời gian làm việc tiêu chuẩn”). SB LAW đảm bảo rằng các Tư vấn viên sẵn sàng cung cấp dịch vụ trong thời giờ làm việc thông thường (từ Thứ hai đến Thứ sáu, 8:30 giờ sáng đến 5:30 chiều. Các ngày nghỉ lễ và ngày cuối tuần không được tính vào thời gian làm việc bình thường). Thời gian cung cấp dịch vụ cho Khách hàng nằm ngoài thời gian làm việc thông thường sẽ được tính gấp đôi. Thời gian di chuyển của Luật sư giữa các địa điểm theo yêu cầu của Khách hàng sẽ được tính bằng ½. Trong trường hợp Thời gian làm việc tiêu chuẩn của một tháng không được sử dụng hết, thời gian này sẽ được tự động chuyển vào thời gian chuẩn của tháng sau. Tuy nhiên, không có trường hợp nào mà Thời gian làm việc tiêu chuẩn sau khi cộng dồn của một tháng vượt quá 80% định mức thông thường.

Thời gian làm việc thực tế nằm ngoài phạm vi Dịch vụ Tư vấn pháp luật thường xuyên được quy định ở trên hoặc vượt quá Thời gian làm việc tiêu chuẩn sẽ được đàm phán riêng và được tính phí dựa trên số giờ tiêu chuẩn theo danh mục dịch vụ với các khoản thanh toán đến hạn.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan