Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Đất đai

Nội dung bài viết

Ngày 10 tháng 4 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 299/QĐ-TTg về việc việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Đất đai được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ năm. Quyết định quy định về trách nhiệm của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo, phối hợp soạn thảo, đồng thời rà soát, chỉnh lý các văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản theo thẩm quyền.

Danh mục văn bản quy định chi tiết gồm:

- Nghị định quy định cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng (khoản 2 Điều 106) do NHNN chủ trì. Thời hạn trình/ban hành trước ngày 15/04/2024
- Nghị định quy định về chế độ tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước (khoản 4 Điều 145, khoản 1 Điều 148, khoản 3 Điều 151) do Bộ Tài chính chủ trì. Thời hạn trình/ban hành trước 15/04/2024.
- Nghị định quy định chi tiết khoản 3 Điều 147 và khoản 2 Điều 159 Luật Các tổ chức tín dụng do NHNN chủ trì. Thời hạn trình/ban hành trước 15/4/2024.
- Thông tư của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về quỹ tín dụng nhân dân (khoản 5 Điều 126) do NHNN chủ trì. Thời hạn ban hành trước 15/5/2024.
- Thông tư của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về ngân hàng hợp tác xã (khoản 3 Điều 125) do NHNN chủ trì. Thời hạn trình/ban hành trước 15/05/2024.
- Thông tư của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của tổ chức tài chính vi mô (khoản 4 Điều 127, khoản 2 Điều 130) do NHNN chủ trì. Thời hạn trình/ban hành trước 15/5/2024.
- Thông tư của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng (khoản 3 Điều 194) do NHNN chủ trì. Thời hạn trình/ban hành trước 15/5/2024.
- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 05/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương. Thực hiện theo Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 05/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/04/2024.

Xem thêm tại Quyết định 299/QĐ-TTg

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan