Danh mục 70 dịch vụ công trực tuyến toàn trình của BHXH Việt Nam

Nội dung bài viết

Ngày 05/6/2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 838/QĐ-BHXH công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Quyết định gồm các nội dung chính sau đây:

1. Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của bảo hiểm xã hội Việt Nam gồm 70 dịch vụ trong 6 lĩnh vực bao gồm:

- Lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ý tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp gồm các thủ tục hành chính như:
● Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm, cấp sổ bảo hiểm, thẻ bảo hiểm;
● Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, cấp sổ bảo hiểm xã hội;
● Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ làm gia bảo hiểm ý tế.
- Lĩnh vực cấp sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
- Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội gồm các thủ tục:
● Giải quyết hưởng chế độ ốm đau;
● Giải quyết hưởng chế độ thai sản;
● Giải quyết hưởng chế độ tử tuất;
● Giải quyết hưởng BHXH một lần; …
- Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế: Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
- Lĩnh vực chi trả chế độ bảo hiểm xã hội: Người hưởng lĩnh chế độ bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin cá nhân.
- Nhóm dịch vụ công liên thông:
● Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi;
● Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí.

2. Trách nhiệm thực hiện Quyết định:

Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng các cá nhân, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 05/06/2024.

Xem toán văn nội dung tại Quyết định 838/QĐ-BHXH 2024 Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan