Vào ngày 26 tháng 4 năm 2000, tổ chức sở hữu trí tuệ quốc tế gọi tắt là WIPO đã lấy mốc thời gian này làm ngày  sở hữu trí tuệ quốc tế. Hiện nay, nhận thức của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam về việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ trong nước đã được cải thiện và nâng cao đáng kể. Tuy nhiên, các tổ chức cá nhân này vẫn đang cho thấy một khoảng hở tương đối lớn về việc đăng ký nhãn hiệu, hay còn được gọi một cách dễ hiểu là thương hiệu đi quốc tế.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn