Công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định giảm vốn điều lệ;

I. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Phòng đăng ký kinh doanh

 II. Kết quả của công việc:

Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

III. Hồ sơ gồm:

1.     Thông báo về việc giảm vốn điều lệ;

2.     Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty.

IV. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

V. Căn cứ pháp lý:      

1.     Luật Doanh nghiệp 2005;

2.     Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/4/2010 về đăng ký kinh doanh;

3.     Thông tư 14/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 04/6/2010 hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

VI. Phạm vi dịch vụ của S&B Law

S&B Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ  pháp lý nêu trên, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

  • Tư vấn mọi khía cạnh pháp lý liên quan tới công việc nêu trên.
  • Soạn thảo bộ hồ sơ.
  • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi doanh nghiệp được giấy phép.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn