Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp

Nội dung bài viết

I. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

II. Các bước tiến hành:

Bước 1:Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh lập hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đầu tư.

Bước 2:Nộp hồ sơ cho Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Bước 3: Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận hồ sơ.

Bước 4:Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư.

III.Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Nhận Giấy chứng nhận đầu tư mới thay thế cho Giấy phép đầu tư trước đây.

IV. Hồ sơ gồm:

1. Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đầu tưlập theo mẫu do Bộ KH và ĐT quy định.

2. Bản sao Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh.

V. Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 07ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại cơ quan có thẩm quyền.

VI. Yêu cầu:

1. Doanh nghiệp sau khi được cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư phải Hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư mới;

2. Doanh nghiệp kế thừa các quyền và nghĩa vụ quy định tại Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh đã được cấp, hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được chuẩn y và Luật Đầu tư

3. Có hồ sơ đề nghị đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư hợp lệ theo quy định của pháp luật.

VII. Căn cứ pháp lý:

1. Luật Đầu tư 2005;

2. Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư;

3. Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan