Mỗi doanh nghiệp, bên cạnh tên gọi của doanh nghiệp còn có logo, slogan, đây là những chỉ dẫn thương mại, góp phần vào chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp.

Về khía cạnh pháp lý, logo của doanh nghiệp có thể được đăng ký dưới hình thức nhãn hiệu và hình thức bản quyền tác giả.

Chủ sở hữu, tác giả logo có thể lựa chọn hình thức đăng ký và có thể nhờ sự trợ giúp của các luật sư để tiến hành đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký bản quyền đối với logo của doanh nghiệp gồm những tài liệu sau:

Hai (02) chứng minh nhân dân của tác giả, bản copy có công chứng.

Giấy Ủy quyền theo mẫu của S&B Law soạn thảo, khách hàng ký và chuyển lại cho S&B Law 02 bản.

Giấy cam đoan theo mẫu của S&B Law soạn thảo, tác giả ký và chuyển lại cho S&B Law 02 bản.

Hai (02) Quyết định giao nhiệm vụ (Nếu đăng ký chủ sở hữu là Công ty).

Hai (02) Bản sao có công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh (Nếu đăng ký chủ sở hữu là Công ty).

Hai (02) bản mẫu Logo cần đăng ký (có thể bằng file mềm)

Dịch vụ của S&B Law trợ giúp khách hàng đăng ký logo doanh nghiệp.

Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả;

Đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả;

Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.

Thời hạn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả là 10 – 15 ngày làm việc kể từ ngày S&B Law nộp hồ sơ hợp lệ.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn