Công văn thuế phí lệ phí

Nội dung bài viết

1.Thời điểm lập hóa đơn

Ngày 13/12/2023 Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5650/TCT-CS năm 2023 về việc  thời điểm lập hóa đơn . Theo đó, về thời điểm lập hóa đơn đối với hàng hóa xuất khẩu đã được đưa vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (kèm theo công văn số 9206/BTC-TCT ngày 29/8/2023 của Bộ Tài chính lấy ý kiến gửi các Bộ, ngành, địa phương). Tổng cục Thuế đang tổng hợp các ý kiến tham gia để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Công văn này có hiệu lực kể từ ngày 13/12/2023

Thuế phí lệ phí
Thuế phí lệ phí

2.Theo dõi đối với các khoản nợ được nộp dần

Ngày 13/12/2023 Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5653/TCT-QLN năm 2023 về việc  theo dõi đối với các khoản nợ được nộp dần. Theo đó, Tổng cục Thuế cho rằng căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên thì cơ quan thuế chưa thực hiện biện pháp đôn đốc và cưỡng chế đối với các khoản nợ của người nộp thuế đang trong thời hạn được nộp dần tiền thuế nợ theo quyết định nộp dần. 

Vì vậy, cần đôn đốc, cưỡng chế và đánh giá đúng kết quả thực hiện chỉ tiêu thu nợ, xử lý nợ và tiền thuế nợ năm 2023 của Cục Thuế. Khi xem xét đánh giá chỉ tiêu về tiền thuế nợ (chỉ tiêu tổng số tiền thuế nợ/tổng số thu ngân sách nhà nước) thì tổng số tiền thuế nợ tại thời 31/12/2023 để xem xét đánh giá không bao gồm các khoản nợ đang trong thời hạn được nộp dần (khoản nợ chưa đến hạn phải nộp) theo quyết định nộp dần tiền thuế nợ.

Công văn này có hiệu lực kể từ ngày 13/12/2023.

3. Giảm thuế theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP

Ngày 14/12/2023 Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5706/TCT-CS  về việc giảm thuế theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP. Theo đó, trường hợp chưa phát sinh doanh thu năm 2020 đối với hoạt động sản xuất kinh doanh chính, nhưng có phát sinh thu nhập từ hoạt động tài chính thì đáp ứng điều kiện được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 114/2020/NĐ-CP

 Công văn này có hiệu lực kể từ ngày 14/12/2023

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan