Công ty con có được góp vốn vào công ty mẹ?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi hiện đang là công ty con của 1 công ty nước ngoài, xin hỏi công ty tôi có quyền góp vốn vào công ty mẹ không?

Trả lời:

Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định về công ty mẹ và công ty con như sau:

“Điều 189. Công ty mẹ, công ty con

…………..

2. Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”

Như vậy, theo quy định của luật thì công ty con không có quyền đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Đồng thời các công ty con không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau. Sở hữu chéo được hiểu là việc đồng thời hai doanh nghiệp có sở hữu phần vốn góp, cổ phần của nhau.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan