Công ty Cổ phần có được để trống chức danh Giám đốc?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi là Công ty Cổ phần. Hiện nay sếp tôi muốn bãi nhiệm và để trống chức danh Giám đốc, sau đó để Phó giám đốc quyền Giám đốc thì có hợp lệ không? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo điều 134 Luật doanh nghiệp 2014:

" Điều 134. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

1. Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

2. Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty."

Chức danh Giám đốc và Tổng Giám đốc công ty cổ phần theo quy định của pháp luật tại khoản 1 Điều 116 Luật Doanh nghiệp như sau:

" Điều 116. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty."

Như vậy, dù công ty cổ phần của bạn có hoạt động theo cơ cấu tổ chức nào thì cũng bắt buộc phải có người mang chức danh là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trong trường hợp Giám đốc bị bãi nhiệm, công ty cổ phần cần bổ sung chức vụ Giám đốc hoặc Tổng giám đốc cho công ty.

Theo quy định về người đại diện theo pháp luật trên thì doanh nghiệp - công ty cổ phần sẽ có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Chính vì vậy, nếu như công ty bạn có nhiều người đại diện theo pháp luật thì khi giám đốc không làm việc nữa thì người đại diện còn lại của công ty sẽ tiếp tục thực hiện các công việc của người đại diện theo pháp luật bình thường mà không cần phải ủy quyền lại cho Phó Giám đốc (người đại diện lúc này là Chủ tịch HĐQT).

Còn nếu như công ty bạn chỉ có một người đại diện theo pháp luật duy nhất là giám đốc thì khi Giám đốc bị bãi nhiệm, việc đại diện của công ty có thể được ủy quyền lại cho một người khác (có thể là phó giám đốc) miễn là người này đáp ứng các điều kiện để trở thành người đại diện theo ủy quyền cho giám đốc. Việc ủy quyền này sẽ được thực hiện cho đến khi công ty bổ sung Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc mới.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan