Công thức tính mức lương công chức theo lương cơ sở mới từ 01/7/2024

Nội dung bài viết

Ngày 05/7/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 07/2024/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Theo đó, tại Điều 3 Thông tư 07/2024/TT-BNV hướng dẫn cách tính lương, phụ cấp và hoạt động phí đối với các đối tượng được hưởng mức lương cơ sở mới 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2024 tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 8, khoản 9 Điều 1 Thông tư 07/2024/TT-BNV.

Bộ Nội vụ hướng dẫn cách tính mức lương, phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) dựa trên hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP . Cụ thể:

- Công thức tính mức lương:

Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2024 = Mức lương cơ sở 2,34 triệu/tháng x Hệ số lương

- Công thức tính phụ cấp: Thực hiện theo 2 cách sau:

+ Đối với khoản phụ cấp tính theo lương cơ sở

Mức phụ cấp thực hiện từ 01/7/2024 = Mức lương cơ sở 2,34 triệu/tháng x Hệ số phụ cấp

+ Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

Mức phụ cấp thực hiện từ 01/7/2024 = (Mức lương thực hiện từ 01/7/2024 + Mức phụ cấp lãnh đạo thực hiện từ 01/7/2024 (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung từ 01/7/2024) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

+ Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

- Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có):

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 01/7/2024 = Mức lương cơ sở 2,34 triệu/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)

Ngoài ra, Thông tư 07/2024/TT-BNV cũng hướng dẫn cách tính lương theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng đối với các đối tượng sau:

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an và người làm việc trong tổ chức cơ yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/07/2024.

Xem toàn bộ nội dung tại: Thông tư 07/2024/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan