Có thể hủy hợp đồng bán xe ô tô đã được công chứng hay không?

Nội dung bài viết

Điều 5 Luật Công chứng năm 2014 quy định: “Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng; hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác”.

Do đó, trong trường hợp đã công chứng Hợp đồng bán xe ô tô nhưng nay bạn không có nhu cầu bán nữa thì bạn và người mua phải có thỏa thuận khác để chấm dứt hiệu lực thi hành của giao dịch này, đó là thỏa thuận về việc hủy bỏ giao dịch đã được công chứng và thực hiện thủ tục công chứng thỏa thuận hủy bỏ Hợp đồng bán xe ô tô.

Thủ tục công chứng hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện theo quy định tại Điều 51 Luật Công chứng năm 2014.

Theo quy định tại khoản 1 Điều này, việc công chứng hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

Địa điểm công chứng hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng là tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch quy định tại Chương V Luật này.

Ngoài ra, để tránh tranh chấp có thể xảy ra, bạn nên thực hiện thủ tục công chứng hủy bỏ hợp đồng đã được công chứng trước khi bên mua tiến hành thủ tục chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định của pháp luật.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan