Có được làm giám đốc một công ty khác khi đã làm giám đốc công ty hợp danh?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Hiện nay, mình đang là Giám đốc của một công ty Hợp, nay mình muốn làm Giám đốc của một ty khác có được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 172 Luật Doanh nghiệp năm 2014 có quy định về công ty hợp danh như sau:

“1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

c) Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

2. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào”.

Theo thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi thì bạn đang làm Giám đốc công ty Hợp danh (cũng là Thành viên hợp danh), bạn đang muốn làm Giám đốc của một công ty khác, theo quy định tại Điều 175 Luật Doanh nghiệp quy định về hạn chế quyền đối với thành viên hợp danh, theo đó những việc mà thành viên hợp danh sẽ không được làm đó chính là:

1. Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

2. Thành viên hợp danh không được quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty đó để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

3. Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại”.

Do bạn không cung cấp thông tin đầy đủ cho chúng tôi, về việc bạn đang làm Giám đốc công ty Hợp danh (thành viên hợp danh) sẽ làm Giám đốc mô hình công ty nào, do đó về trường hợp của bạn công ty chúng tôi xin được đưa ra hai trường hợp sau đây, để bạn dễ theo dõi:

Trường hợp 1: Đối với mô hình Doanh nghiệp tư nhân hoặc Công ty Hợp danh: bạn sẽ không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc làm thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp có sự nhất trí của các thành viên hợp danh khác trong công ty của bạn.

Trường hợp 2: Đối với mô hình công ty còn lại, như: Công ty TNHH, Công ty Cổ phần do pháp luật không quy định cụ thể là Giám đốc Công ty Hợp danh không được làm Giám đốc ở mô hình công ty này, do đó bạn hoàn toàn có thể làm Giám đốc ở 2 mô hình công ty này và không cần có sự nhất trí của các thành viên hợp danh khác trong công ty của bạn.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan