Cổ đông đăng ký mua cổ phần tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp mà không thanh toán đủ xử lý như thế nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi đã quyết định chào bán cổ phần để huy động vốn cho công ty mới thành lập và có cổ đông đã đăng ký mua. Nhưng sắp hết thời hạn 90 ngày mà một số cổ đông vẫn chưa thanh toán hết cho công ty. Xin hỏi công ty tôi phải xử lý như thế nào?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp như sau:

Điều 112. Thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp

1. Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.

2. Nếu sau thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;

b) Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;

c) Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;

d) Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này. Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới về các thiệt hại phát sinh do không thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định tại khoản 1 và điểm d khoản 3 Điều này.

Như vậy, nếu trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua thì xử lý như sau:

- Cổ đông chưa thanh toán đương nhiên không là cổ đông công ty và không có quyền chuyển nhượng quyền mua đó cho người khác.

- Cổ đông thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua thì được quyền biểu quyết, nhận lợi tức tương đương với cổ phần đã thanh toán, không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần chưa thanh toán cho người khác

- Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán.

- Công ty phải thay đổi vốn điều lệ bằng mệnh giá số cổ phần đã thanh toán đủ và có thể thay đổi cổ đông sáng lập trong 30 ngày.

Đặc biệt, đối với cổ đông chưa thanh toán hoặc thanh toán không đủ cổ phần đã đăng ký phải chịu trách nhiệm với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký với nghĩa vụ tài chính của công ty trong thời hạn 90 ngày.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW trả lời phỏng vấn chương trình nhịp cầu Netviet về vấn đề lựa chọn loại hình doanh nghiệp cho Việt Kiều khi kinh doanh tại Việt Nam Chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung bài phỏng vấn:

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan