Chuyển nhượng đơn đăng ký sáng chế

Nội dung bài viết

Chủ đơn đăng ký sáng chế có thể ký kết hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký sáng chế cho bất kỳ bên thứ ba nào. Sau khi chuyển giao đơn đăng ký sáng chế, Bên chuyển quyền chấm dứt mọi quyền đối với sáng chế. Thủ tục ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký sáng chế như sau:

Đối tượng chuyển giao.

Quyền đối với sáng chế đang được nộp đơn đăng ký không phụ thuộc vào đơn đang ở giai đoạn nào. Bên chuyển quyền chấm dứt mọi quyền đối với sáng chế đang đăng ký.

Hồ sơ gồm:

  • Tờ khai (Theo hướng dẫn của S&B LAW)
  • Hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký sáng chế (S&B LAW có thể hỗ trợ đàm phán và soạn thảo)
  • Giấy ủy quyền (Theo hướng dẫn của S&B LAW)

Thời gian ghi nhận:

Từ 2 đến 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ chuyển giao.

Lưu ý: Thời gian này có thể được rút gọn khi có yêu cầu

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan