Chuyển nhượng cổ phần cho người không phải là cổ đông của công ty, có được không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty của mình là công ty cổ phần, thành lập vào tháng 12 năm 2015, nay một cổ đông sáng lập muốn chuyển nhượng cổ phần cho người khác không phải là cổ đông của công ty thì có được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo như thông tin bạn cung cấp, công ty bạn là công ty cổ phần nên sẽ áp dụng Điều 119 Luật Doanh nghiệp năm 2014:

“3. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.

4. Các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ sau thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các hạn chế của quy định này không áp dụng đối với cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và cổ phần mà cổ đông sáng lập chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập của công ty”.

Vì vậy, nếu là cổ đông sáng lập thì với mỗi loại cổ phần người đó nắm giữ sẽ có những quy định riêng về việc chuyển nhượng. “Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần” (khoản 2 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014).

Nếu trong tổng số cổ phần nắm giữ có cổ phần ưu đãi biểu quyết thì không được chuyển nhượng cho người khác trong thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cổ đông sáng lập chỉ được quyền chuyển nhượng sau thời hạn 3 năm vì lúc này cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập đã chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo quy định tại Điều 113 Luật doanh nghiệp 2014:

“Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông”.

Nếu số cổ phần nắm giữ toàn bộ là cổ phần phổ thông thì có quyền tự do chuyển nhượng nếu công ty hoạt động trên 3 năm, còn trong thời hạn 3 năm thì sẽ chỉ được chuyển cho cổ đông sáng lập khác hoặc cho người khác nếu được sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông (Điều 119 Luật doanh nghiệp 2014).

Công ty bạn thành lập tháng 12/2015-vẫn trong thời hạn 3 năm nên các cổ đông sáng lập của công ty bạn chỉ có thể chuyển nhượng cổ phần cho người khác nếu được sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông.

Video liên quan:

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan