Chuyển lợi nhuận về nước

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chào Luật sư, công ty tôi đang thực hiện đầu tư ở nước ngoài, Tôi được biết phải chuyển lợi nhuận về Việt Nam.Tuy nhiên tôi chưa muốn chuyển tiền về, vì đang có ý định muốn tái sử dụng lợi nhuận để thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài. Luật sư cho hỏi như thế có được không? Cảm ơn Luật sư.

Trả lời:

Căn cứ Điều 65, 66 Luật đầu tư 2014 quy định:

Điều 65. Chuyển lợi nhuận về nước

  1. Trừ trường hợp sử dụng lợi nhuận để đầu tư ở nước ngoài theo quy định tại Điều 66 của Luật này, trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư, nhà đầu tư phải chuyển toàn bộ lợi nhuận thu được và các khoản thu nhập khác từ đầu tư ở nước ngoài về Việt Nam.
  2. Trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này mà chưa chuyển lợi nhuận và các khoản thu nhập khác về Việt Nam, nhà đầu tư phải có văn bản báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thời hạn chuyển lợi nhuận về nước được gia hạn không quá hai lần, mỗi lần không quá 06 tháng và phải được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận bằng văn bản.

Điều 66. Sử dụng lợi nhuận để đầu tư ở nước ngoài

  1. Nhà đầu tư sử dụng lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài để tăng vốn, mở rộng hoạt động đầu tư ở nước ngoài phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  2. Trường hợp dùng lợi nhuận thu được từ dự án đầu tư ở nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư khác ở nước ngoài thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho dự án đầu tư đó và phải đăng ký tài khoản vốn, tiến độ chuyển vốn đầu tư bằng tiền với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư phải chuyển khoản lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài về Việt Nam trong vòng 6 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế. Tuy nhiên, có thể chưa chuyển về trong các trường hợp sau:

  • Xin gia hạn, tối đa là 2 lần và mỗi lần tối đa 6 tháng, nghĩa là thời hạn chuyển lợi nhuận về Việt Nam có thể lên tới 18 tháng.
  • Thực hiện phát triển, mở rộng dự án đầu tư: thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, tăng vốn và báo cáo cho ngân hàng
  • Sử dụng lợi nhuận để thực hiện dự án đầu tư khác ở nước ngoài: xin giấy chứng nhận đầu tư cho dự án mới.

Trường hợp của bạn nếu muốn sử dụng lợi nhuận để tiếp tục thực hiện đầu tư ở nước ngoài thì cần phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư mới đồng thời phải đăng ký tài khoản vốn, tiến độ chuyển vốn đầu tư bằng tiền với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan