Chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài

Nội dung bài viết

I. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

II. Các bước tiến hành:

Bước 1: Doanh nghiệp lập hồ sơ chuyển đổi.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Bước 3: Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận hồ sơ.

Bước 4: Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư.

III.Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Nhận Giấy chứng nhận đầu tư mới thay thế cho Giấy phép đầu tư trước đây.

IV. Hồ sơ gồm:

1. Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệplập theo mẫu do Bộ KH và ĐT quy định.

2. Dự thảo Điều lệ Công ty TNHH một thành viên.

3. Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp.

V. Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại cơ quan có thẩm quyền.

VI. Yêu cầu:

1. Doanh nghiệp chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp trước khi chuyển đổi;

2. Doanh nghiệp chuyển đổi được hoạt động theo nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư; được tiếp tục hưởng các ưu đãi đầu tư ghi trong Giấy phép đầu tư đối với dự án đầu tư đã được cấp phép nếu các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ không thấp hơn 30% vốn điều lệ; các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư;

3. Doanh nghiệp chuyển đổi có nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư;

4. Có hồ sơ đề nghị đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp hợp lệ theo quy định của pháp luật.

VII. Căn cứ pháp lý:

1. Luật Đầu tư 2005;

2. Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư;

3. Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

VIII. Phạm vi dịch vụ của S&B Law

S&B Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ pháp lý nêu trên, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

  • Tư vấn mọi khía cạnh pháp lý liên quan tới công việc nêu trên.
  • Soạn thảo bộ hồ sơ.
  • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan