Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Nội dung bài viết

Nhà đầu tư có nhu cầu Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài do một tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, S&B Law giới thiệu trình tự, thủ tục như sau:

I. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND cấp tỉnh.

II. Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại cơ quan có thẩm quyền.

II. Các bước tiến hành:

Bước 1: Doanh nghiệp lập hồ sơ chuyển đổi.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Bước 3: Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận hồ sơ.

Bước 4: Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư.

III.Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Nhận Giấy chứng nhận đầu tư mới thay thế cho Giấy phép đầu tư trước đây.

IV. Hồ sơ gồm:

1. Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp lập theo mẫu do Bộ KH và ĐT quy định.

2. Dự thảo Điều lệ Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

3. Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp.

VI. Yêu cầu và điều kiện để được cấp:

1. Doanh nghiệp chuyển đổi phải đáp ứng các điều kiện chung theo quy định của Luật Doanh nghiệp đối với từng trường hợp chuyển đổi;

2. Có hồ sơ đề nghị đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp hợp lệ theo quy định của pháp luật.

VII. Căn cứ pháp lý:

1. Luật Đầu tư 2005.

2. Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

3. Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

IV. Phạm vi dịch vụ của S&B Law

S&B Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ pháp lý nêu trên, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

  • Tư vấn mọi khía cạnh pháp lý liên quan tới công việc nêu trên.
  • Soạn thảo bộ hồ sơ.
  • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan