Chủ tịch hội đồng quản trị phải triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị khi nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Lương. Xin hỏi, chủ tịch hội đồng quản trị phải triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị khi nào và có thể họp hội đồng quản trị ở nơi khác ngoài trụ sở chính không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

Điều 153. Cuộc họp Hội đồng quản trị

……

2. Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Hội đồng quản trị họp tại trụ sở chính của công ty hoặc ở nơi khác.

3. Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một lần.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong các trường hợp sau đây:

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập;

b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên điều hành của Hội đồng quản trị;

d) Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

……”

Theo quy định của pháp luật thì chủ tịch hội đồng quản trị phải triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị khi:

- Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập;

- Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;

- Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên điều hành của Hội đồng quản trị;

- Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định

Ngoài trụ sở chính ra thì hội đồng quản trị có thể họp ở nơi khác.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan