Cho phép sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh

Nội dung bài viết

Đây là một nội dung đáng chú ý được quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 đã được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017.

Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh trong các trường hợp sau đây:

- Tài sản được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giaonhưng chưa sử dụng hết công suất;

- Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt để phục vụ hoạt động kinh doanh mà không do ngân sách nhà nước đầu tư.

Thẩm quyền phê duyệt đề án sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh được quy định như sau:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt đề án đối với tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp; tài sản khác có giá trị lớn theo quy định của Chính phủ;

- Hội đồng quản lý hoặc người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phê duyệt đề án đối với tài sản không thuộc phạm vi quy định tại điểm a khoản này.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Tải văn bản tại đây: Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017_sblaw

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan