Chính sách thuế Giá trị gia tăng đối với sản phẩm phần mềm, dịch vụ phần mềm

Nội dung bài viết

Ngày 24 tháng 5 năm 2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2204/TCT-CS về chính sách thuế Giá trị gia tăng (GTGT).
Căn cứ các quy định pháp luật, trường hợp Doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm phần mềm, dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0% nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.
Trường hợp cơ quan có thẩm quyền xác định Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài thì thuộc trường hợp không áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Xem toàn văn nội dung tại Công văn số 2204/TCT-CS về chính sách thuế Giá trị gia tăng

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan