Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030

Nội dung bài viết

Ngày 11/01/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 38/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030. Cụ thể như sau

Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Mục tiêu cụ thể đến 2025, 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế đã được cấp Căn cước công dân có thể sử dụng thay thế thẻ bảo hiểm y tế khi khám bệnh.

- Phấn đấu khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội; khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu;

- Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90%;

- Số người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị trên 68%;

- 100% người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế có tài khoản giao dịch điện tử, đã cài đặt ứng dụng VssID.

08 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Chiến lược

- Tham gia xây dựng chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

- Đổi mới phương thức tổ chức thực hiện công tác thu, phát triển số người tham gia và quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

- Nâng cao chất lượng công tác dự báo tài chính từng quỹ bảo hiểm trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để xây dựng chiến lược đầu tư trung hạn, dài hạn, kế hoạch đầu tư từng giai đoạn;

- Cải cách thủ tục hành chính, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức và phương pháp truyền thông linh hoạt, phù hợp với đặc điểm, văn hóa, lối sống, nhu cầu của từng nhóm người tham gia;...

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan