Chia Công ty cổ phần

Nội dung bài viết

Trường hợp chia Công ty cổ phần thì doanh nghiệp phải đăng ký chia công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.

I. Hồ sơ gồm:

1. Quyết định chia công ty;

2. Biên bản họp Hội đồng cổ đông về việc chia công ty;

3. Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy chứng nhận ĐKDN của công ty bị chia;

4. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần đối với công ty mới.

II. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

III. Căn cứ pháp lý:

1. Luật Doanh nghiệp 2005;

2. Nghị định 102/2010/NĐ-CỔ PHẦN ngày 01/10/2010 của Chính Phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;

3. Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/4/2010 về đăng ký kinh doanh;

4. Thông tư 14/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 04/6/2010 hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

IV. Phạm vi dịch vụ của SB Law

S&B Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ pháp lý nêu trên, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

  • Tư vấn mọi khía cạnh pháp lý liên quan tới công việc nêu trên.
  • Soạn thảo bộ hồ sơ.
  • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi doanh nghiệp được giấy phép.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan