Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15

Nội dung bài viết

Ngày 26 tháng 3 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 202/TTg-NN về việc triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15, theo đó để có cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, sớm được đưa vào cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ các Nghị định, Thông tư, Quyết định và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan để hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15.
2. Trước ngày 31 tháng 3 năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan, trình Chính phủ về dự thảo tờ trình của Chính phủ (kèm theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội) trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.
3. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo các Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tập trung thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15.
4. Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc và báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện nhiệm vụ.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan